پادزهر سیگار =👈🏿کیوی 


👈🏿 میوه  کیوی مواد سمی ورادیکالهای آزاد دود سیگاررا از بین میبرد. سیگاریها باید 40% بیشتر ویتامین C مصرف کنند که این مقدار باخوردن 2 عدد کیوی در روز تامین میشود!

پادزهر سیگار