مزاج صیفی جات


اقسام کدو......سرد وتر

بادمجان......گرم وخشک

خربزه........گرم وتر

خیاربوته ای.....سردوتر

خیار چنبر........گرم وتر

طالبی....گرم وتر

فلفل سبز.....گرم وخشک

گرمک.....گرم وتر

گوجه فرنگی...سردوتر

هندوانه....سردوتر