مزاج مغزهای گیاهی


بادام درختی شیرین....گرم وخشک

بادام درختی تلخ....گرم وخشک

بادام زمینی......گرم وتر

بادام کوهی ......گرم وخشک

بادام هندی.....گرم وخسک

بلوط خوراکی......سرد وخشک

پسته کوهی.....گرم وخشک

به دانه......سردوتر

پسته..........گرم وخشک

تخم آفتابگردان......گرم وخشک

تخم خربزه.........گرم وتر

تخم طالبی......سردوتر

تخم هندوانه........سردوتر

چلغوز......گرم وخشک

شاه بلوط........سردوخشک

شاه دانه.......گرم وخشک

فندق.....گرم وخشک

کنجد.....گرم وتر