تنظیم قاعدگی 


زمانی که قاعدگی به تاخیر افتاد، چای سرد بومادران را 3 تا 4 بار در روز مصرف کنید.

این گیاه در کاهش درد نیز موثر است