فرشاد سیجانیوندی آموزش دیده در مرکز گیاهان دارویی و مهارت های سالم زیستن تحت نظر سازمان فنی حرفه ای کشور موسسه طب کهن