پیشگیری از آلزایمر و کاهش حافظه: 


خوردن  روزانه کرفس از بیماریهای مغزی در دوران سالمندی مانند آلزایمر پیشگیری میکند


روزانه 1الی2ساقه کرفس رامیل کنید