نقل است از ابن سینا که فرمود سه اصل را اگر مراعات کنید، آسایش بر شما فزون خواهد شد


1 - به وقت خوشحالى قول ندهید !

2 - به وقت خشم پاسخ ندهید !

3 - در هنگام غم تصمیم نگیرید