راز درمان

⭕️گروه خونی شما کدامست❓


✔️گروه O

↩️در معرض مشکلات معده و گوارشی


✔️گروه A

↩️دارای سیستم بدنی حساس


✔️گروه B

↩️بیش از حد استرسی 


✔️گروه AB

↩️دارای کمبود اسید معده