صبحانه متابولیسم و سوخت و ساز بدن را بالا میبرد و ۸ ساعت اول روز چربی سوزی می کند
نخوردن صبحانه و حذف آن مساوی است باچاقی و مختل شدن سیستم گوارش