مزاج میوه ها


ازگیل...سردوخشک

آلبالو....سردوخشک

آلو وآلوچه....سردوتر

انارترش...سردوخشک

انارشیرین....سردوتر

آناناس.....گرم وتر

انبه.....گرم وخشک

انجیرتازه....گرم وتر

انجیرخشک....گرم وتر

انگور...گرم وتر

بالنگ....سردوخشک

به....گرم وخشک

پرتقال ....سردوتر

تمرهندی...سردوخشک

خرما...گرم وتر

زالزالک...سردوخشک

زردآلو....سردوتر

زرشک....سردوخشک

ذغال اخته....سردوخشک

زیتون......گرم وخشک

سنجد...سردوخشک

غوره......سردوخشک

شلیل....سردوتر

قیسی....گرم وتر

شفتالو.....سردوتر

کنار......سردوخشک

کیوی.......سردوتر

گریپ فروت......سردوخشک

لیموشیرین.......سردوتر

لیموعمانی.......سردوخشک

موز..........گرم وتر

گلابی..... گرم وتر

گیلاس.......گرم وتر

مویز......گرم وتر

نارگیل.... گرم وخشک

هلو.... گرم وتر

نارنج......سردوخشک