مزاج گوشت

مزاج گوشت ها


بلدرچین....گرم وخشک

بوقلمون....گرم وتر

پاچه.....گرم وتر

تخم ماهی....گرم وخشک

تخم مرغ....زرده گرم؛سفیده سرد

جگر سفید.....گرم وتر

جگرسیاه....گرم وتر

خروس.....گرم وخشک

دل.......گرم وخشک

زبان.....گرم وتر

سیرابی...سردوخشک

شتر....گرم وخشک

شترمرغ....گرم وخشک

غاز....گرم وتر

قرقاول...گرم وخشک

قلوه....سردوخشک

کباب....گرم وخشک

گاو.....سردوخشک

گنجشک....گرم وخشک

گوساله....سردوتر

گوسفند...گرم وتر


مرغ محلی...گرم وتر

مرغ ماشینی..سردوتر

مغز.....سردوتر

میگو ....گرم وتر

اردک.....گرم وخشک

انواع ماهی...سردوتر

بز.....سردوخشک