درمان خستگی

همیشه خسته هستید

صبح ها به چایتان چند قطره روغن سیاه دانه،  کمی عسل و چند پر نعنا اضافه کنید و این کار را 10 روز ادامه دهید

خواهید دید که به مرور انرژی تان چند برابر میشود