ریفلاکس و ترش کردن


(ناشی ازبلغم معده بالاست) 

خوراک بارهنگ صبح وشب یک لیوان (یک قاشق مرباخوری بارهنگ دریک لیوان عرق نعنا 5 دقیقه بجوشد) 

+یک قاشق عسل بعداز بیدارشدن وقبل ازخواب 

پرهیزها :آب خوردن ناشتاوبین غذا ،نوشیدنی گازدار