راز درمان

اگر پوست کدو سبز را سوزانده بصورت گرد در محل خونریزیها قرار داده و کمی فشار دهید فوراً خونریزی قطع شده 


✍️و برای بهبود جراحات و تسکین سوزش آن اثر شفابخش دارد