دم نوش گل گاو زبان آرام بخش است و سبب پر فشاری خون مى شود، افرادی که دارای فشار خون بالا هستند در مصرف این دم نوش احتیاط کنند.