منتشر شده در 95/11/30

🔔زیاد کردن شیر مادران:

👈🏾آب هویج باکمی نبات یا عسل شیرین کرده در دو نوبت صبح و  عصر بنوشند

وادامه آن بمدت دو هفته کمبود شیر مادران شیرده را برطرف می کند.


افزایش شیر مادران